zwarte-hoek
  • Eventuele klachten i.v.m schade aan geleverde goederen,dienen schriftelijk binnen de 48 uren te gebeuren.
  • De overeengekomen leveringstermijn is slechts een benadering.
  • Een vertraging bij levering is geen geldige reden om een schadevergoeding te eisen.
  • Een afwijking van 10% in het berekende km-traject kan geen aanleiding geven tot betwisting, noch schadevergoeding.
  • Wij behouden ons het recht voor om elk moment onze tarieven te wijzigen.
  • Behoudens andersluidend beding, dienen onze facturen te Haasdonk worden betaald binnen de 8 dagen na hun dagtekening zonder disconto of inhouding.  Een verwijlintrest van 1,5% per maand kan zonder ingebrekestelling aangerekend worden,op elk bedrag dat niet op de vervaldatum van de factuur vereffend is. Bij wanbetaling wordt het achterstallige factuurbedrag verhoogd met 20% met een minimum van 125 euro voor administratiekosten.
  • In geval van betwisting zijn de Belgische wetten van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
  • Het ons toevertrouwde vervoer valt onder toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
  • De transportvoorwaarden gebaseerd op de conventie van het internationaal goederentransport over de weg (C.M.R) zijn eveneens van toepassing op de door ons uitgevoerde transporten. U kan deze CMR voorwaarden bij ons inkijken.
  • Onze onderneming beschikt over een transportvergunning.
zwarte-hoek